Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website gaumun.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông tin gaumun.com  cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và gaumun.com