1. Đăng ký: Để đặt hàng, Bạn cần đăng ký tài khoản trên Gaumun, việc tạo mới tài khoản theo link   tại đây Ví dụ: Bắt buộc điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống (mục khoanh màu đỏ). Tiếp tục bấm vào mục “Đăng ký” để hoàn tất